Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
„ABA-SERVICE” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŻUKOWIE

1. CO OPISUJE NINIEJSZA POLITYKA?
Niniejsza polityka prywatności („Polityka„) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez „ABA-Service” sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie („Spółka”), tj.:
• określa rodzaje danych osobowych, które gromadzi Spółka;
• wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego Spółka gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe;
• wyjaśnia, kiedy i dlaczego Spółka będzie dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
• wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

• jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, tj. korzystasz ze strony internetowej www.aba-service.pl („Strona Internetowa”) lub wypełniłeś/aś jeden z formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie Internetowej;
• jesteś Kandydatem do pracy w Spółce, tj. osobą biorącą udział w prowadzonych przez Spółkę procesach rekrutacyjnych i udostępniającą Spółce w tym celu swoje dane osobowe;
• jesteś Potencjalnym Klientem lub Kontrahentem Spółki, tj. osobą zainteresowaną ofertą Spółki z zakresu określonego rodzaju usług i kontaktującą się ze Spółką w celu pozyskania danych informacji bądź zlecenia usługi / zawarcia umowy;
• jesteś Przedstawicielem Potencjalnego Klienta lub Kontrahenta Spółki, tj. reprezentujesz lub występujesz z ramienia podmiotu zainteresowanego usługami świadczonymi przez Spółkę;
• jesteś Klientem lub Kontrahentem Spółki, tj. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, z którą Spółka zawarła umowę o świadczenie usług (np. umowę o świadczenie usług personelu zewnętrznego lub usług z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi);
• jesteś Przedstawicielem Klienta lub Kontrahenta Spółki, tj. reprezentujesz lub występujesz z ramienia któregokolwiek z Klientów lub Kontrahentów Spółki, w szczególności działających w formie spółek prawa handlowego;
• jesteś Usługodawcą, tj. świadczysz na rzecz Spółki określone usługi;
• jesteś Przedstawicielem Usługodawcy, tj. reprezentujesz lub występujesz z ramienia któregokolwiek z Usługodawców Spółki.
Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”)

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
„ABA-Service” sp. z o.o.
Żuków 35 B
05-824 Grodzisk Mazowiecki
(„Administrator”, „my”)
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami na adres korespondencyjny: „ABA-Service” sp. z o.o., ul. Kępińska 90, 05-805 Otrębusy bądź pod adresem e-mail: odo@aba-service.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: aba.iod@discretia.pl.

3. JAKIE INFORMACJE I Z JAKICH ŹRÓDEŁ ZBIERAMY?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w związku z Twoją aktywnością na Stronie Internetowej. Będą to w szczególności informacje podawane przez Ciebie w formularzach kontaktowych zamieszczonych na Stronie, adres IP oraz informacje zawarte w plikach cookies.

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy w Spółce zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w trakcie prowadzonych procesów rekrutacyjnych. Będą to w szczególności dane osobowe zawarte w przesyłanych Spółce dokumentach aplikacyjnych (np. CV) oraz inne dane podawane w trakcie prowadzonych rozmów i spotkań rekrutacyjnych oraz korespondencji e-mail.

Jeżeli jesteś Potencjalnym Klientem lub Kontrahentem Spółki zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w trakcie przeprowadzanych rozmów telefonicznych, korespondencji e-mail i spotkań. Będą to w szczególności: imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, dane kontaktowe, informacje dotyczące zapotrzebowania na usługi świadczone przez Spółkę oraz inne dane – jeżeli dobrowolnie postanowiłeś/aś je przekazać Spółce.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Potencjalnego Klienta lub Kontrahenta Spółki zbieramy informacje przekazywane nam przez Ciebie lub przez Twojego pracodawcę/zleceniodawcę, którego reprezentujesz. Będą to w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa reprezentowanego podmiotu, adres korespondencyjny, adres e-mail (służbowy), nr telefonu (służbowy).

Jeżeli jesteś Klientem lub Kontrahentem Spółki zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w związku z zawarciem i realizacją umowy na świadczenie usług. Będą to w szczególności: imię, nazwisko, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, NIP, REGON, nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu, informacje dot. łączącej nas umowy. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Klienta lub Kontrahenta Spółki zbieramy informacje przekazywane nam przez Ciebie lub przez podmiot, który reprezentujesz, dla celów zawarcia lub realizacji zawartej ze Spółką umowy na świadczenie usług. Będą to w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa reprezentowanego podmiotu, adres korespondencyjny, adres e-mail (służbowy), nr telefonu (służbowy).

Jeżeli jesteś Usługodawcą zbieramy informacje przekazywane nam przez Ciebie w przesyłanych dokumentach, w trakcie rozmów telefonicznych, korespondencji e-mail i spotkań. Będą to w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, w tym: imię, nazwisko, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, NIP, REGON, nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu, informacje dot. łączącej nas umowy. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Usługodawcy zbieramy informacje przekazywane nam przez Ciebie lub przez Usługodawcę, którego reprezentujesz dla celów zawarcia i realizacji umowy z Usługodawcą. Będą to w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa reprezentowanego Usługodawcy, adres korespondencyjny, adres e-mail (służbowy), nr telefonu (służbowy).

4. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, Twoje dane osobowe przetwarzamy:
• na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach:
  – o skontaktowania się z Tobą i obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem jednego z formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie Internetowej,
   – o w celu udostępnienia Twoich danych osobowych partnerowi Spółki – Stowarzyszeniu „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” z siedzibą w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do obsługi przesłanego zgłoszenia (Uwaga! udostępnienie dotyczy jedynie danych osobowych przesłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego dotyczącego usług personelu zewnętrznego),
   – o w celach niezbędnych do administrowania (zarządzania) Stroną Internetową;
• na podstawie Twojej zgody, w przypadku podania danych osobowych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

• w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• na podstawie Twojej zgody, w przypadku podania danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wskazany w przepisach prawa, w tym przepisach prawa pracy oraz dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – o ile wyraziłeś/aś na niniejsze zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jesteś Potencjalnym Klientem lub Kontrahentem Spółki, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak przedstawienie oferty na Twoje wyraźne życzenie, bieżący kontakt w związku z ofertą, utrzymanie relacji, dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, niezbędnych przed zawarciem umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Jeżeli jesteś Przedstawicielem Potencjalnego Klienta lub Kontrahenta Spółki, Twoje dane osobowe przetwarzamy:
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak przedstawienie oferty, bieżący kontakt w związku z ofertą, dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jesteś Klientem lub Kontrahentem Spółki, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

• w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak utrzymywanie relacji biznesowych, bieżący kontakt, prowadzenie działań marketingowych, a także dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jeżeli jesteś Przedstawicielem Klienta lub Kontrahenta Spółki, Twoje dane osobowe przetwarzamy:
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak zawarcie i wykonanie umowy zawartej z podmiotem, który reprezentujesz, utrzymywanie relacji biznesowych, bieżący kontakt, prowadzenie działań marketingowych, a także dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jesteś Usługodawcą, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

• w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak utrzymywanie relacji biznesowych, bieżący kontakt, a także dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Usługodawcy, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak zawarcie i wykonanie umowy zawartej z podmiotem, który reprezentujesz, utrzymywanie relacji biznesowych, bieżący kontakt, a także dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:
a) podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
b) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe (np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, informatyczne i inne);
c) partnerowi Spółki – Stowarzyszeniu „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” z siedzibą w Warszawie, z którym Spółka współpracuje na stałe w zakresie świadczenia usług personelu zewnętrznego.
W każdym przypadku udostępnienia Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
W przypadku, gdyby Twoje dane miały być przekazywane poza terytorium EOG zapewnimy, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres ich przydatności, przy tym nie dłużej niż wynika to z celu, w jakim dane zostały zebrane – tj. kontaktu / obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub administrowania (zarządzania) Stroną Internetową.
Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali do czasu realizacji celu w jakim dane zostały zebrane, tj. przeprowadzenia procesu rekrutacji, do którego zgłosiłeś/aś swój udział. Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat. Jeżeli zdecydujesz się cofnąć udzieloną zgodę, Twoje dane osobowe będą przechowywane najdłużej do czasu jej cofnięcia. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
Jeżeli jesteś Potencjalnym Klientem lub Kontrahentem Spółki bądź jego Przedstawicielem, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będę one niezbędne do realizacji celu w jakim dane zostały nam przekazane, nie dłużej jednak niż do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
Jeżeli jesteś Klientem, Kontrahentem lub Usługodawcą Spółki bądź Przedstawicielem któregoś ze wskazanych podmiotów, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z obowiązujących wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat). W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

7. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:
a) jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania;
b) możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
c) możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;
d) możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
e) w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;
f) w przypadkach określonym prawem – np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/aś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
g) możesz też zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adresem e-mail, wskazanym w pkt 2 Polityki.
W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE?

Podanie przez Ciebie danych jest w każdym przypadku dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np.:
a) uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą;
b) uniemożliwi Ci wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę;
c) uniemożliwi zawarcie lub realizację umowy zawartej ze Spółką.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator prowadzi działania w celu zapewnienia, by Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami RODO. Administrator zapewnił m.in., by dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione do tego i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Ponadto, Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie, dawały odpowiednią gwarancję zabezpieczenia danych